Välkommen till GLUMIN

Forskningsnätverket Göteborg/Lund/Uppsala Migration Law Network (GLUMIN) är ett samarbete mellan Göteborg, Uppsala, Lunds och Göteborgs juridiska fakulteter samt Filosofiska institutionen vid Uppsala universitet med syfte att utveckla migrationsrätten och migrationsrättslig forskning i Sverige. I forskningsnätverket ingår idag forskare inom det migrationsrättsliga fältet verksamma vid de flesta av landets universitet och högskolor. GL/UMIN fungerar även som en nationell forskningsmiljö för forskare inom fältet migrationsrätt inom ramen för vilken seminarier och workshops arrangeras och samarbeten i olika konstellationer sker.

En viktig aspekt av nätverkets verksamhet har från början varit att möjliggöra utbyte av kunskap och erfarenheter mellan forskare och praktiker. GL/UMIN har sedan starten 2011 varit en viktig aktör i att lyfta fram vikten av rättsvetenskaplig forskning om migration och i att utveckla migrationsrätten i en svensk kontext.

Ett till GL/UMIN anknutet forskarnätverk är Migration som juridisk och politisk process (Migration as a Legal and Political Process) vid Uppsala universitet, som beviljats stöd av vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskaps Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS) för perioden 2020-2021. Se kortare presentation av nätverket på CIRCUS hemsida genom att klicka här.