Thorburn Stern förordnad expert i utredning om lagliga vägar för asylsökande

Rebecca Thorburn Stern, docent i folkrätt, har av regeringen utsetts till expert i Utredningen om lagliga vägar för att söka asyl i EU.

I utredningen ska förutsättningarna för lagliga vägar in i EU analyseras, t.ex. kommer möjligheten att utfärda viseringar eller andra typer av av inresetillstånd för personer som har för avsikt att ansöka om asyl i EU att behandlas. Om det bedöms lämpligt ska utredaren föreslå hur ett sådant regelverk skulle kunna utformas med utgångspunkt i EU-rätten och övriga internationella åtaganden samt bedöma vilka ekonomiska och andra konsekvenser detta skulle kunna medföra. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2017.

Läs mer i kommittédirektivet.