Presentation av L/UMIN-projektet

27 september 2013 i Stockholm

Ett av syftena med L/UMIN är att främja kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan forskare och praktiker. För detta ändamål kommer en rad workshops och seminarier att anordnas inom ramen för projektet, varav detta var den första. Här introducerades forskningsmiljön och delprojekten. Det öppnades också till diskussion om migrationsrättslig forskning generellt – vilka frågeställningar är relevanta och intressanta ur ett akademiskt såväl som praktiker- eller policyperspektiv?