Styrgruppen

Prof. Gregor Noll, handledare, forskare (Göteborg)
E-post: gregor.noll@law.gu.se.

Prof. Rebecca Thorburn Stern, handledare och forskare (Uppsala)
E-post: rebecca.stern@jur.uu.se.
Forskningsprojekt: 
Barnkonventionen som nationell lag: någon skillnad för asylsökande barn?
Det övergripande syftet med projektet är att analysera om och i vilken utsträckning Barnkonventionens rättsliga status i nationell lagstiftning inverkar på hur asylsökande barns rättigheter förstås och genomförs på nationell nivå. Den huvudsakliga forskningsfrågan är om direkt inkorporering leder till ett starkare fokus på rättigheter än andra åtgärder för implementering av konventionen. Projektet finansieras med bidrag från Ragnar Söderbergs stiftelse (R29 / 15).
Mina huvudsakliga forskningsintressen är mänskliga rättigheter, särskilt barns rättigheter med fokus på rätten till deltagande och icke-diskriminering; migrationsrätt i ett rättighetsperspektiv samt relationen mellan internationell rätt och nationell rätt. 

Prof. Patricia Mindus, handledare och forskare (Uppsala)
E-post: patricia.mindus@filosofi.uu.se.

Doc. Vladislava Stoyanova, biträdande lektor (Lund)
E-post: vladislava.stoyanova@jur.lu.se.
Forskningsprojekt: Migrations and Human Rights Law. The Legal Regime of Human Trafficking versus the Human Rights Prohibitions on Slavery, Servitude and Forced Labor in a Migration Context