Disputerade forskare knutna till projektet

Dr. Simon Andersson, forskare (Stockholm)
E-post: simon.andersson@juridicum.su.se
Forskningsprojekt: Förvar. Jag bedriver forskning avseende de juridiska förutsättningarna för tvångsmedlet förvar, det vill säga frihetsberövande med stöd av utlänningslagen. Närmast kommande publicering är en tvådelad artikelserie avseende placeringen av förvarstagna utlänningar i polisarrester, häkten och fängelser.
Jag intresserar mig särskilt för utlänningslagens tvångsmedel samt för migrationsrättsliga bevisfrågor.

Dr. Matilda Arvidssonforskare (Göteborg)
Forskningsprojekt: Det Vinnova-finansierade projektet Likabehandling i asylmål: kan maskininlärning bidra till bättre beslut? Mer informationProjektet ASILE/ Horizon2020:Information om projektet finns här. Rättspraktiken: ”Law clinic” i migrationsrätt. 

Dr. Louise Dane, forskare (Stockholm)
Forskningsprojekt: Barnets bästa i migrationsprocessen

Dr. Mariagiulia Giuffré, adjunkt (Edge Hill University, Storbritannien)
Forskningsprojekt: Seeking Protection in Europe:  Refugees, Human Rights, and Bilateral Agreements Linked to Readmission

Dr.Daniel Hedlund, forskare (Uppsala)
E-post: daniel.hedlund@jur.uu.se.

Prof. Petra Herzfeld Olsson, forskare (Stockholm)
Forskningsprojekt: The new EU legislative framework on labour migration from third countries – to what extent has it strengthened the position of the migrant worker?

Dr. Livia Johannesson, forskare (Stockholm)
Forskningsprojekt: Dilemman i rättssalen – hur domare praktiserar likhet inför lagen i svenska förvaltningsdomstolar (finansierat av Vetenskapsrådet, 2019-2022, diarienr: 2018-01842)
Syftet med detta projekt är att undersöka hur förvaltningsdomare praktiserar principen om likhet inför lagen när de dömer i ärenden där den enskilde parten är särskilt sårbar.
För att uppnå detta syfte genomförs en etnografisk studie av asylbedömningar och tvångsärenden på Sveriges förvaltningsrätter med fokus på interaktionen mellan domare, den enskilda klagande och de andra professionella aktörerna i ärendet. Gemensamt för dessa ärenden är att de anses vara några av de mest integritetsinskränkande beslut som myndigheterna fattar: i asylärenden gäller det statens rätt att utvisa personer ur Sverige och i tvångsvårdsärenden gäller det statens rätt att tvinga en person till vård.
Livia Johannesson studerar svensk offentlig förvaltning, ofta med hjälp av etnografiska metoder. Hennes forskning berör två huvudteman: sjukvårdens organisering och förvaltningsdomstolarnas roll i demokratin och i migrationspolitiken. Inom domstolstemat studerar Livia hur objektivitet och rättssäkerhet konstrueras genom praktiker, normer och regler i svenska förvaltningsdomstolar. I relation till det senare temat har Livia även studerat asylpolitikens organisering samt hur asylrättsaktivismen har utvecklats i Sverige sedan början av 2000-talet.

Dr. Martin Ratcovich Leopardi, forskare (Stockholm)
Forskningsprojekt: International law and disembarkation of migrants rescued at sea
Jag är forskare och lärare i folkrätt på Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Mina forskningsintressen rör folkrätt i allmänhet samt havsrätt, internationell flyktingrätt och mänskliga rättigheter i synnerhet. Jag disputerade 2019 över en avhandling i folkrätt med titeln ”International Law and the Rescue of Refugees at Sea”.

Dr. Mariagiulia Giuffré, Lecturer at Edge Hill University, United Kingdom
Research project: Seeking Protection in Europe: Refugees, Human Rights, and Bilateral Agreements Linked to Readmission.

Dr. Daniel Hedlund, Forskare (Uppsala).
E-mail: daniel.hedlund@jur.uu.se.

Prof. Petra Herzfeld Olsson, Researcher (Stockholm).
Research project: The new EU legislative framework on labour migration from third countries – to what extent has it strengthened the position of the migrant worker?

Dr. Yana Litinska, Forskare (Lund).
E-mail: yana.litinska@jur.lu.se.
Research project: The right to access healthcare services for asylum seekers.
The aim of the project is to analyse the obligations that Sweden has in fulfilment of the right of access to health services for asylum seekers. The project focuses both on the legal regulation and on how different county councils in Sweden, which have a primary responsibility of healthcare for asylum seekers, interpret the law. The project addresses questions:
What are the requirements that international human rights law and EU law impose for providing health services for asylum seekers?
How the notion of care that cannot wait shall be interpreted and how is it factually interpreted in Sweden?
My research interests are related to the field of public law in a broad sense, including intersection of human rights law, constitutional and administrative law. I am interested in the issues related to vulnerability, discrimination, and accessibility of healthcare and social care services.

Dr. Zvezda Vankova, Postdoctoral researcher (Lund). E-mail: zvezda.vankova@jur.lu.se. Research project: Refugees as Migrant Workers. Labour Migration as Alternative for Refugee Protection in the EU Context? | funded by the Dutch Research Council | duration 2019 – 2021 | The research project seeks to critically examine the feasibility of facilitating labour migration for refugees as a complementary pathway for admission into the EU. Firstly, it focuses on EU law and international refugee and human rights law analysis. It tackles issues related to admission, rights of such refugee workers and challenges related to possible return. Secondly, the proposal incorporates an empirical research layer. This is the best way to examine the implementation challenges regarding the policy idea of admitting refugees as migrant workers. The empirical data is collected on the basis of interviews with stakeholders at both EU and national level. In order to assess the implementation obstacles at national level, Sweden and Germany are chosen as case studies as they have attracted most of the refugees in Europe as a result of the so-called “refugee crisis” whilst maintaining a “welcoming” approach to labour migration. Zvezda’s research interests lie at the intersection of EU law, international human rights and labour law, as well as legal empirical studies with a focus on legal migration, integration and asylum.

Daria Davitti, Associate Professor (Docent) in Public International Law (Lund) E-mail: daria.davitti@jur.lu.se  Research project: I am currently finalizing a project entitled Liquid Borders which examines EU migration policies from the perspectives of externalisation and containment, cooperation with third countries, privatization and development aid.    I am interested in the involvement of non-state actors (especially PMSC and other business actors) in the management of migration control and international protection, and how this affects the rights of refugees, in particular the right to health and other socio-economic rights. 

Amin ParsaPostdoctoral Researcher (Lund). E-mail: amin.parsa@soclaw.lu.se  Research project: State Responsibility-The case of mobility monitoring. This project is part of a joint research project titled ‘Digitalisation and legal responsibility’ and is funded by Marianne and Marcus Wallenberg Foundation. In this sub-project I will map the use and operation of mobility monitoring technologies in European border control practices. This project is driven by two questions. In what ways do the advanced digital technologies of mobility monitoring undermine the legal responsibility of states? And do the existing legal conceptualizations of state responsibility offer resources for challenging any detrimental effects of mobility monitoring technologies on migrants’ rights?  My general research interest is the intersection of law and technology within the context of various sub-fields of international law – including: laws of armed conflict, law and politics of mobility control and human rights law. My theoretical interests also include legal materiality, border thinking and decolonial theory. 

Dr. Matthew Scott, Researcher (Lund).
E-mail: matthew.scott@rwi.lu.se  Matthew Scott is head of the People on the Move thematic area at the Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law in Lund. His area of expertise lies in legal and policy responses to internal and cross-border displacement in the context of disasters and climate change.

Dr. Eleni Karageorgiou, Researcher (Lund).
E-mail: eleni.karageorgiou@jur.lu.se  Research project: Ragnar Söderberg postdoctoral fellowship in law (Lund). In Search of Solidarity in the Area of Freedom Security and Justice: The Interplay between the Internal and External Dimension of EU Asylum Policy – På spaning efter solidaritet inom området med frihet, säkerhet och rättvisa: Samspelet mellan europeiska asylpolitikens inre och yttre dimensioner. After the entry into force of the Lisbon treaty, the meaning and implications of solidarity in European asylum law and policy has drawn much attention. This attention expanded the last couple of years following the 2015 refugee policy crisis in Europe. For all its merits, existing scholarly research does not address the function of solidarity as an organizational principle of the Area of Freedom, Security and Justice (AFSJ) in a holistic manner. Scholars tend to differentiate between solidarity measures in immigration and asylum policies across the Member States on the one hand and EU external action on the other. Thus, little attention has been paid to the interconnection between the assumptions surrounding the European asylum law based on intra-EU solidarity and law and policy relating to EU relations with third countries. The present project seeks to remedy these shortcomings by exploring the rationale that informs solidarity in European asylum policy and the ways it affects the continued transformation of refugee law in Europe and beyond. When cooperative developments concerned with migration, asylum and border control within the EU and between the EU and third countries are analysed in an interrelated manner, it becomes possible to develop a more precise understanding of the AFSJ as a legal construct and of the meaning and function of solidarity within it.

Dr. Anna Bruce, Forskare (Lund).
E-mail: anna.bruce@jur.lu.se.

Assoc. Prof. Hanna Wikström, Forskare (Göteborg).
E-mail: hanna.wikstrom@socwork.gu.se.