Forskare knutna till nätverket

-Lista under uppdatering- (2020-10-15)

Styrgrupp

Prof. Gregor Noll, handledare, forskare (Göteborg)
E-post: gregor.noll@law.gu.se.

Prof. Rebecca Thorburn Stern, handledare och forskare (Uppsala)
E-post: rebecca.stern@jur.uu.se.
Forskningsprojekt:
Barnkonventionen som nationell lag: någon skillnad för asylsökande barn?
Det övergripande syftet med projektet är att analysera om och i vilken utsträckning Barnkonventionens rättsliga status i nationell lagstiftning inverkar på hur asylsökande barns rättigheter förstås och genomförs på nationell nivå. Den huvudsakliga forskningsfrågan är om direkt inkorporering leder till ett starkare fokus på rättigheter än andra åtgärder för implementering av konventionen. Projektet finansieras med bidrag från Ragnar Söderbergs stiftelse (R29 / 15).
Mina huvudsakliga forskningsintressen är mänskliga rättigheter, särskilt barns rättigheter med fokus på rätten till deltagande och icke-diskriminering; migrationsrätt i ett rättighetsperspektiv samt relationen mellan internationell rätt och nationell rätt. 

Prof. Patricia Mindus, handledare och forskare (Uppsala)
E-post: patricia.mindus@filosofi.uu.se.

Doc. Vladislava Stoyanova, biträdande lektor (Lund)
E-post: vladislava.stoyanova@jur.lu.se.
Forskningsprojekt: Migrations and Human Rights Law. The Legal Regime of Human Trafficking versus the Human Rights Prohibitions on Slavery, Servitude and Forced Labor in a Migration Context

Disputerade forskare knutna till projektet

Dr. Simon Andersson, forskare (Stockholm)
E-post: simon.andersson@juridicum.su.se
Forskningsprojekt: Förvar. Jag bedriver forskning avseende de juridiska förutsättningarna för tvångsmedlet förvar, det vill säga frihetsberövande med stöd av utlänningslagen. Närmast kommande publicering är en tvådelad artikelserie avseende placeringen av förvarstagna utlänningar i polisarrester, häkten och fängelser.
Jag intresserar mig särskilt för utlänningslagens tvångsmedel samt för migrationsrättsliga bevisfrågor.

Dr. Matilda Arvidsson, forskare (Göteborg)
Forskningsprojekt: Det Vinnova-finansierade projektet Likabehandling i asylmål: kan maskininlärning bidra till bättre beslut? Mer information. Projektet ASILE/ Horizon2020: Information om projektet finns här. Rättspraktiken: ”Law clinic” i migrationsrätt. 

Dr. Anna Bruce, forskare (Lund)
E-post: anna.bruce@jur.lu.se.

Dr. Louise Dane, forskare (Stockholm)
Forskningsprojekt: Barnets bästa i migrationsprocessen

Dr. Mariagiulia Giuffré, adjunkt (Edge Hill University, Storbritannien)
Forskningsprojekt: Seeking Protection in Europe:  Refugees, Human Rights, and Bilateral Agreements Linked to Readmission

Dr. Daniel Hedlund, forskare (Uppsala)
E-post: daniel.hedlund@jur.uu.se.

Prof. Petra Herzfeld Olsson, forskare (Stockholm)
Forskningsprojekt: The new EU legislative framework on labour migration from third countries – to what extent has it strengthened the position of the migrant worker?

Dr. Livia Johannesson, forskare (Stockholm)
Forskningsprojekt: Dilemman i rättssalen – hur domare praktiserar likhet inför lagen i svenska förvaltningsdomstolar (finansierat av Vetenskapsrådet, 2019-2022, diarienr: 2018-01842)
Syftet med detta projekt är att undersöka hur förvaltningsdomare praktiserar principen om likhet inför lagen när de dömer i ärenden där den enskilde parten är särskilt sårbar.
För att uppnå detta syfte genomförs en etnografisk studie av asylbedömningar och tvångsärenden på Sveriges förvaltningsrätter med fokus på interaktionen mellan domare, den enskilda klagande och de andra professionella aktörerna i ärendet. Gemensamt för dessa ärenden är att de anses vara några av de mest integritetsinskränkande beslut som myndigheterna fattar: i asylärenden gäller det statens rätt att utvisa personer ur Sverige och i tvångsvårdsärenden gäller det statens rätt att tvinga en person till vård.
Livia Johannesson studerar svensk offentlig förvaltning, ofta med hjälp av etnografiska metoder. Hennes forskning berör två huvudteman: sjukvårdens organisering och förvaltningsdomstolarnas roll i demokratin och i migrationspolitiken. Inom domstolstemat studerar Livia hur objektivitet och rättssäkerhet konstrueras genom praktiker, normer och regler i svenska förvaltningsdomstolar. I relation till det senare temat har Livia även studerat asylpolitikens organisering samt hur asylrättsaktivismen har utvecklats i Sverige sedan början av 2000-talet.

Dr. Eleni Karageorgiou, forskare (Lund).
E-post: eleni.karageorgiou@jur.lu.se.

Dr. Martin Ratcovich Leopardi, forskare (Stockholm)
Forskningsprojekt: International law and disembarkation of migrants rescued at sea
Jag är forskare och lärare i folkrätt på Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Mina forskningsintressen rör folkrätt i allmänhet samt havsrätt, internationell flyktingrätt och mänskliga rättigheter i synnerhet. Jag disputerade 2019 över en avhandling i folkrätt med titeln ”International Law and the Rescue of Refugees at Sea”.

Dr. Matthew Scott, forskare (Lund).
E-post: matthew.scott@jur.lu.se.

Doc. Hanna Wikström, forskare (Göteborg).
E-post: hanna.wikstrom@socwork.gu.se.

Doktorander knutna till projektet

Karin Hervéus, doktorand (Göteborg)
Forskningsprojekt: The concept of circular migration  Towards a common EU framework for labour migration?

Maria Bexelius, doktorand (Uppsala)
E-post: maria.bexelius@jur.uu.se.

Tommaso Braida, doktorand (Uppsala)
E-post: tommaso.braida@filosofi.uu.se.

Hevi Dawody Nylén, doktorand (Stockholm)
E-post: hevi.dawody-nylen@juridicum.su.se.

Isa Cegrell Karlander, doktorand (Uppsala).
E-post: isa.cegrell.karlander@jur.uu.se.

Lisa Kerker, doktorand (Lund)
Forskningsprojekt: Rättighetsskydd och rättsutveckling för våldsutsatta kvinnor i anknytningsrelationer

Guilherme Marques Pedro, doktorand (Uppsala)
E-post: guilhermemarquespedro@filosofi.uu.se.

Annkatrin Meyerson, doktorand (Göteborg)
Forskningsprojekt: Trovärdighetsbedömningar i den svenska asylprocessen

Aleksandra Popovic, doktorand (Lund)
Forskningsprojekt: Lag, fakta och problemlösning med särskilt fokus på flyktingars problem

Elena Prats, doktorand (co-tutelle Uppsala & UPF Barcelona)
E-post: elena.prats@filosofi.uu.se.

Laura Tarvainen, doktorand (University of Lapland, Finland)
Forskningsprojekt: Vulnerability of the victims of torture in asylum process

Kristina Anna Wejstål, doktorand (Göteborg)                            Forskningsprojekt: Legal Channels for Asylum Seekers into the European Union – A Balance between Protection and Security? 

Karin Åberg, doktorand (Göteborg)                                                Forskningsprojekt: Blurring the Boundaries: On Human Rights and Humanitarianism