Om GL/UMIN

Forskningsnätverket Göteborg Lund/Uppsala Migration Law Network, GL/UMIN (tidigare Lund/Uppsala Migration Law Network) syftar till att bygga en nationell forskningsmiljö i migrationsrätt samt att skapa nätverk för forskare i ämnet vid svenska universitet och högskolor. Syftet är att främja och utveckla högkvalitativ migrationsrättslig forskning i Sverige genom att utgöra en plattform för kunskapsutbyte mellan lärosätena, att erbjuda forskarstuderande ett forum för utveckling av migrationsrättsliga frågor samt att bidra till forskningsfronten i migrationsrättslig teori och metod.

Migration är en av vår tids största samhällsfrågor. Det är ett mångfacetterat fenomen med såväl juridiska som sociala, politiska, demografiska och ekonomiska aspekter. Migrationen och hur den ska hanteras, samt av vem, har varit en fråga placerad högt på den politiska agendan på senare år både nationellt och internationellt. Migrationen aktualiserar även djupare frågeställningar om grundläggande värderingar, om exkludering och inkludering, om statssuveräniteten och dess konsekvenser, om rörelse och gränser, samt om människors lika värde och grundläggande rättigheter. 

I det svenska rättssystemet, där migrationsprocessen genomgick en genomgripande reform under mitten av 2000-talet, har flera frågor av både processuell och materiell karaktär aktualiserats under årens lopp. Dessa rör allt ifrån konkreta problem vid tillämpningen av specifika rättsregler till mer övergripande systemfrågor. Den inverkan en ökad internationalisering och EU-medlemskapet har haft och fortfarande har på svensk rätt bidrar till detta. Gemensamt för dessa aspekter är frågan om rättssäkerhet för den enskilde. Efter ’flyktingkrisen’ 2015 har vidare frågor om solidaritet, populism och resursallokering aktualiserats alltmer. 

Internationellt är migrationsforskning sedan länge ett väletablerat forskningsfält såväl inom rättsvetenskapen som i andra discipliner. Även i Sverige bedrivs migrationsforskning inom flera vetenskapliga discipliner och tvärvetenskapliga satsningar. Vid tiden för nätverkets initiering bedrevs forskning inom internationell migrationsrätt, främst asylrätt, vid flera svenska juridiska fakulteter och tvärvetenskapliga institutioner. Rättsvetenskaplig forskning med fokus på migration med ett nationellt svenskt perspektiv var emellertid mycket begränsad. Migrationsrätt som forskningsämne var ett outvecklat ämne och ett tydligt behov kunde därför identifieras av att stärka rättsvetenskaplig forskning grundad i en svensk kontext, samtidigt som forskningen med ett internationellt perspektiv fortsatte att utvecklas. 

Mot denna bakgrund inleddes därför 2011 ett samarbete mellan de juridiska fakulteterna vid Uppsala och Lunds universitet med syfte att etablera en gemensam forskningsmiljö i migrationsrätt samt att lyfta fram vikten av rättsvetenskaplig forskning om migration i en svensk kontext. Samarbetet var vid denna tid unikt i sitt slag. Det leddes av en styrgrupp bestående av Torbjörn Andersson och Rebecca Thorburn Stern, Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet, och Gregor Noll, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Initialt låg fokus på skyddsrelaterad migration i bred bemärkelse samt förvaltningsrättsliga aspekter av migrationsprocessen. Samarbetet fick organisatoriskt och ekonomiskt stöd från respektive fakultets- och universitetsledning och resulterade bl.a. i en ansökan om EU-finansiering. Mellan åren 2013 och 2015 delfinansierades forskningsmiljön av Europeiska flyktingfonden (ERF) tillsammans med Migrationsverket (ERF projektnummer E86-301). Efter 2015 har projektet delvis finansierats av de juridiska fakulteterna vid Uppsala och Lunds universitet samt av respektive universitet centralt. 

De i nätverket och miljön ingående forskarna finns idag vid majoriteten av landets juridiska fakulteter samt vid tvärvetenskapliga centra med intresse för migrationsrätt (se listor här). Sedan 2018 har nätverkets styrgrupp utvidgats så att den idag består av representanter från Uppsala, Lunds och Göteborgs universitet (se här). Genom att delar av den rättsfilosofiska forskargruppen vid filosofiska institutionen, Uppsala universitet, knutits till nätverket har miljöns fokus breddats till att även omfatta frågor om medborgarskap och rösträtt samt rättsfilosofiska perspektiv på migration. 

Ett till GL/UMIN anknutet forskarnätverk är Migration som juridisk och politisk process (Migration as a Legal and Political Process) vid Uppsala universitet, som beviljats stöd av vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskaps Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS) för perioden 2020-2021. Se kortare presentation av nätverket på CIRCUS hemsida genom att klicka här.

Forskning inom ramen för nätverket har fram tills idag resulterat i flera doktorsavhandlingar samt ett antal artiklar i vetenskapliga tidskrifter och flera monografier och antologier (se bl.a. här). Forskarseminarier och workshops arrangeras kontinuerligt inom ramen för nätverket (se lista här)  och forskarna knutna till nätverket har också omfattande kontakter med civilsamhället och media. Denna förankring både i den akademiska miljön och i praktikers verksamheter är viktig för att visa på och understryka vikten av en vetenskapligt förankrad diskussion om migration i Sverige och internationellt.