Konferens: Asyl vid Europas yttre gränser – Realiteter och rättsliga utmaningar

Den 11-12 maj arrangerar L/UMIN-forskarna Gregor Noll, Vladislava Stoyanova och Eleni Karageorgiou en konferens i Lund på temat asyl vid Europas yttre gränser. Syftet med konferensen är att utforska vilka värden som styr sydösteuropeiska staters syn på asyl och hur dessa staters agerande påverkar utformandet av EU:s asylpolitik såväl som asylrätten och dess innehåll. Inbjudna forskare inkluderar L/UMIN-medlemmarna Rebecca Thorburn Stern (UU) och Anna Bruce (LU), samt forskare inom asylrätt från olika delar av Europa.

Europa upplever just nu en våg av människor i rörelse på flykt från krig och våld. Trots ett harmoniserat europeiskt system som infört en gemensam standard för bemötandet av asylsökande och flyktingar har europeiska stater agerat efter eget intresse och därmed sänt signalen att asyl först och främst är en nationell angelägenhet. Detta har väckt frågor kring funktionen av EU:s gemensamma asylpolitik (CEAS) och blottat den EU-politiska intressekonflikten mellan skyddsansvar och säkerhetsöverväganden. Konferensen bringar klarhet i nationella regeringars och tredje staters roll i utformandet av det europeiska asylsystemet.

Konferensen genomförs med anslag från Riksbankens Jubileumsfond, www.rj.se.