Solidaritetens pris: ansvarsfördelning för skyddsbehövande inom EU samt mellan EU och tredje land

Doktorand: Eleni Karageorgiou

Syftet med detta projekt är att analysera ansvarsfördelningen inom asylområdet inom EU och mellan EU:s medlemsstater och tredje land. Projektet omfattar en empirisk och en teoretisk del. Inom den empiriska delen är målet att genomföra en kartläggning av ansvarsfördelningens olika dimensioner inom EU och mellan EU:s medlemsstater och tredje land. Med ”olika dimensioner” förstås här främst mottagandet av självständigt inresande asylsökande, mottagandet av överföringar under Dublinsystemet, mottagandet av vidarebosatta, ekonomiska överföringar såsom under ERF och framtida relevanta fonder och ekonomiska bidrag till internationella organisationer såsom UNHCR. I den teoretiska delen kommer projektet att utveckla teori och metod för att förstå begreppen ”solidaritet” och ”rättvisa” i artikel 80 FEUF så att befintliga och framtida reformförslag om ansvarsfördelning kan underkastas en rättsvetenskaplig analys.

För det första kommer den empiriska delen att undersöka ansvarsfördelning inom EU. Den styrs ytterst av Artikel 80 FEUF, som stadgar att unionspolitiken inom gränskontrolls-, asyl- och invandringsområdet och dess genomförande ska ”styras av principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning, även i finansiellt avseende, mellan medlemsstaterna”. Ansvarsfördelningen ska anses omfatta normer, pengar och människor. Därmed kommer de distributiva effekterna av lagstiftningen inom det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS) liksom det stöd som ges av EASO att analyseras. Dublinförordningen har pekats ut som en producent av stora obalanser, och delprojektet kommer att ställa frågan om förordningens ”recast” kommer att medföra en förändring (se främst art. 30 i utkastversionen från april 2012). Vidare kommer försöken att skapa finansiell balans genom Europeiska flyktingfonden att analyseras, där delprojektet kommer att dra nytta av en fördjupad kvantitativ analys av ERF (t ex Eiko Thielemann, LSE). Delprojektet ska också studera frågan om överföringar (relocation) av asylsökande som har tagits emot av särskilt utsatta medlemsstater (som t ex Malta).

För det andra ska den empiriska delen ta sig an frågan om ansvarsfördelning mellan Europeiska Unionen och dess medlemsstater å ena sidan och tredje land å andra sidan. Även inom detta fält kommer den analytiska nyckeln ovan att tillämpas (normer, pengar, människor). Främst kommer överföring av skyddsrelaterade normer till potentiella mottagarstater att beaktas, liksom ekonomiska incitament. Delprojektet kommer också att reflektera specifika diskussioner om vidarebosättning från Irak respektive Norra Afrika.

I studiens teoretiska del ska grunderna för ansvarsfördelning tas upp. Här ställs frågan om ekonomisk ansvarsfördelning och vidarebosättning å ena sidan och mottagande av spontant anlända asylsökande å andra sidan alls låter sig jämföras. Detta kommer att leda till utvecklingen av en teori och metod för analys av befintliga och framtida reformförslag om ansvarsfördelning. Kriterierna för begreppen ”solidaritet” och ”rättvis fördelning” i artikel 80 FEUF kommer att tolkas med ledning av olika rättviseansatser i det rättsteoretiska fältet.

Delprojektet är ett avhandlingsprojekt vid juridiska institutionen, Lunds Universitet. Handledare: Gregor Noll (Lund).

Läs en kort rapport från delprojektet (på engelska, juni 2015).