Åldersbedömningar i asylprocessen

Forskare: Prof. Gregor Noll

Asylansökningar från yngre personer kan aktualisera frågan om huruvida den sökande är minderårig eller inte. Att vara minderårig ger vissa fördelar i asylprocessen, såsom tillgång till skyddsåtgärder, undantag från avvisning till annat EU-land enligt Dublin-förordningen samt betydligt större chans att beviljas skydd i egenskap av ”ensamkommande barn”. Värdstaternas typintresse är att begränsa storleken på den grupp som åtnjuter dessa fördelar för att minimera kostnaderna och undvika att framtida asylsökande attraheras av dem. I de fall där den sökande saknar ID-handlingar, eller innehar ID-handlingar som bedöms vara otillförlitliga, finns inga formella eller historiska källor som kan motsäga eller bekräfta dessa tvivel. Så beslutsfattarna gissar den sökandes ålder på basis av den biologiska eller intellektuella utvecklingen. I sådana situationer tar man ofta till medicinska bedömningar.

Vilka metoder och vilka medicinska under-discipliner som används vid medicinska åldersbestämningar varierar. Den ena extremen är att en barnläkare träffar den sökande och gör en samlad bedömning på basis av en individuell anamnes, en visuell undersökning av personens könsorgan, samt, i fall där tvivel kvarstår, tolkning av röntgenbilder av personens tänder och skelett. Den andra extremen är att man endast röntgar den sökandes tänder och skelett. Därefter skriver en röntgenläkare ett utlåtande grundat på dessa röntgenbilder, där sannolikheten för olika åldrar anges. Det är allmänt erkänt att medicinsk åldersbestämning har en felmarginal på mellan två och fyra år.

Jag kommer att studera skillnaderna mellan åldersbestämningar som medicinsk och som juridisk fråga, och de problem som uppstår när åldersbestämningar ges en avgörande roll i beslut om asyl eller andra former av internationellt skydd.

Läs en kort rapport från delprojektet (på engelska, juni 2015).

Artikel av Gregor Noll: ”Sluta med radiologiska bedömningar av ensamkommande barn” (Läkartidningen, juli 2014)”.

Artikel av Gregor Noll: ”Svåra problem med åldersbedömning” (InfoTorg Juridik, maj 2014).