Thorburn Stern expert i ny utredning

Docent Rebecca Thorburn Stern är förordnad som expert i Utredningen om möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats (Ju 2016:21). Utredningen ska bl a:

  • ”kartlägga rättstillämpningen när det gäller Migrationsverkets och domstolarnas möjlighet att beakta praktiska verkställighetshinder, dels under asylprocessen, dels efter det att ett beslut om avvisning eller utvisning har fattats men inte har kunnat verkställas,
  • studera effekterna av Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2009:13 när det gäller möjligheten att bevilja uppehållstillstånd efter att ett beslut om avvisning eller utvisning har preskriberats,
  • lämna relevanta förslag som syftar till att motverka att personer som har ansökt om asyl hamnar eller blir kvar i en situation där deras avvisnings- eller utvisningsbeslut inte kan verkställas på grund av praktiska skäl utanför deras egen kontroll.”

Utredningen beräknas avslutas 1 september 2017.

Läs mer om utredningen här och här.

Analys av begreppet solidaritet och möjligheterna till en solidarisk flyktingpolitik

I en ny analys utgiven av Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) diskuterar Eleni Karageorgiou artikel 80 i Funktionsfördaget och tittar närmre på på EU:s system för omfördelning av asylsökande, överenskommelsen mellan EU och Turkiet och revideringen av Dublinförordningen. Är en solidarisk flyktingpolitik verkligen möjlig och hur ska begreppet solidaritet definieras?

Läs Elenis bidrag här.

 

 

 

Thorburn Stern förordnad expert i utredning om lagliga vägar för asylsökande

Rebecca Thorburn Stern, docent i folkrätt, har av regeringen utsetts till expert i Utredningen om lagliga vägar för att söka asyl i EU.

I utredningen ska förutsättningarna för lagliga vägar in i EU analyseras, t.ex. kommer möjligheten att utfärda viseringar eller andra typer av av inresetillstånd för personer som har för avsikt att ansöka om asyl i EU att behandlas. Om det bedöms lämpligt ska utredaren föreslå hur ett sådant regelverk skulle kunna utformas med utgångspunkt i EU-rätten och övriga internationella åtaganden samt bedöma vilka ekonomiska och andra konsekvenser detta skulle kunna medföra. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2017.

Läs mer i kommittédirektivet.

Thorburn Stern och Wikström skriver bok om asylbedömningar

Rebecca Thorburn Stern och Hanna Wikström, forskare inom LUMIN-projektet, ger under sommaren 2016 ut boken Migrationsrätt. Skyddsbehov och trovärdighet – bedömning i asylärenden med Liber. Författarna behandlar bl. a. frågor om asylrättens rättsliga ramverk, bedömningar av trovärdighet och skyddsbehov samt icke-juridiska källors inverkan på asylrätten.

Utvalda

Forskningsmiljön Lund/Uppsala Migration Law Network (L/UMIN) är ett samarbete mellan Uppsala och Lunds juridiska fakulteter som syftar till att lyfta och utveckla migrationsrätten i Sverige. Forskningen inom miljön belyser både internationella och nationella aspekter av migrationsrätten. Såväl doktorand­projekt som postdok-projekt ingår, och ett antal seniora forskare är knutna till miljön. I forskningsmiljön ingår även olika seminarieserier och workshops där kunskapsutbyte mellan forskare och praktiker på området migrationsrätt är av central betydelse.

European UnionProjektet medfinansieras av Europeiska flyktingfonden.

Läs mera om projektet här.

Upprop för en förändring av EU:s migrationspolitik

Några av forskarna inom L/UMIN-nätverket har tagit initiativ till ett upprop, som signerats av 27 forskare inom migrationsrätt, för en förändring av EU:s migrationspolitik. ”Att människor på flykt dör och skadas vid gränserna är en logisk följd av EU:s migrationspolitik. Sveriges regering bör nu verka för att politiken reformeras. Beslut för lagliga vägar in i unionen kan tas omgående…”

Läs uppropet på dagenssamhälle.se.

Rapporter från delprojekten

Den del av L/UMIN-projektet som medfinansierades av Europeiska Flyktingfonden löpte ut den 30 juni 2015. Nu finns korta rapporter från de forskningsprojekt som ingick: