Utvalda

Forskningsmiljön Göteborg/Lund/Uppsala Migration Law Network (GLUMIN) är ett samarbete mellan Göteborg, Uppsala och Lunds juridiska fakulteter som syftar till att lyfta och utveckla migrationsrätten i Sverige. Forskningen inom miljön belyser både internationella och nationella aspekter av migrationsrätten. Såväl doktorand­projekt som postdok-projekt ingår, och ett antal seniora forskare är knutna till miljön. I forskningsmiljön ingår även olika seminarieserier och workshops där kunskapsutbyte mellan forskare och praktiker på området migrationsrätt är av central betydelse.

European UnionProjektet medfinansieras av Europeiska flyktingfonden.

Läs mera om projektet här.

L/UMIN växer!

I samarbetet ingår numera även Filosofiska institutionen, Uppsala universitet, genom rättsfilosofen Patricia Mindus samt migrationsrätten vid Juridiska institutionen, Göteborgs universitet.

 

Avhandling i migrationsrätt

Den 22 maj 2018 disputerar Matthew Scott i folkrätt på avhandlingen Refugee Status Determination in the Context of ’Natural’ Disasters and Climate Change: A Human Rights-Based Approach. Matthew Scott är den första av L/UMIN-doktoranderna att lägga fram sin avhandling.

Ny bok i migrationsrätt

Eleni Karageorgiou och Dr. Vladislava Stoyanova har tecknat ett bokkontrakt. Den kommande boken The New Asylum and Transit Countries in Europe During and in the Aftermath of the 2015/2016 Crisis, V Stoyanova och E Karageorgiou (eds) (Brill, 2018) kommer att ges ut inom ramen för bokserien Brill International Refugee Law Series.

Konferens: Asyl vid Europas yttre gränser – Realiteter och rättsliga utmaningar

Den 11-12 maj arrangerar L/UMIN-forskarna Gregor Noll, Vladislava Stoyanova och Eleni Karageorgiou en konferens i Lund på temat asyl vid Europas yttre gränser. Syftet med konferensen är att utforska vilka värden som styr sydösteuropeiska staters syn på asyl och hur dessa staters agerande påverkar utformandet av EU:s asylpolitik såväl som asylrätten och dess innehåll. Inbjudna forskare inkluderar L/UMIN-medlemmarna Rebecca Thorburn Stern (UU) och Anna Bruce (LU), samt forskare inom asylrätt från olika delar av Europa.

Europa upplever just nu en våg av människor i rörelse på flykt från krig och våld. Trots ett harmoniserat europeiskt system som infört en gemensam standard för bemötandet av asylsökande och flyktingar har europeiska stater agerat efter eget intresse och därmed sänt signalen att asyl först och främst är en nationell angelägenhet. Detta har väckt frågor kring funktionen av EU:s gemensamma asylpolitik (CEAS) och blottat den EU-politiska intressekonflikten mellan skyddsansvar och säkerhetsöverväganden. Konferensen bringar klarhet i nationella regeringars och tredje staters roll i utformandet av det europeiska asylsystemet.

Konferensen genomförs med anslag från Riksbankens Jubileumsfond, www.rj.se.

Karageorgious och Stoyanovas tredjepartsintervention i Chowdury et al v Grekland

Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, genom Eleni Karageorgiou och Vladislava Stoyanova, bidrog som intervenerande tredje part i ett nyligen avgjort mål mot Grekland i Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Chowdury et al v Grekland handlar om svåra fall av arbetskraftsexploatering av migranter på jordgubbsplantager i Grekland. Domstolen fann en kränkning av rätten att inte bli utsatt för tvångsarbete, artikel 4.2 i Europakonventionen, i enlighet med Karageorgious och Stoyanovas argumentation i tredjepartsinterventionen.

Avgörandet har fått stor medial uppmärksamhet, t ex i the Guardian och the New York Times, och ses som en viktig utveckling av domstolens praxis.

Thorburn Stern expert i ny utredning

Docent Rebecca Thorburn Stern är förordnad som expert i Utredningen om möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats (Ju 2016:21). Utredningen ska bl a:

  • ”kartlägga rättstillämpningen när det gäller Migrationsverkets och domstolarnas möjlighet att beakta praktiska verkställighetshinder, dels under asylprocessen, dels efter det att ett beslut om avvisning eller utvisning har fattats men inte har kunnat verkställas,
  • studera effekterna av Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2009:13 när det gäller möjligheten att bevilja uppehållstillstånd efter att ett beslut om avvisning eller utvisning har preskriberats,
  • lämna relevanta förslag som syftar till att motverka att personer som har ansökt om asyl hamnar eller blir kvar i en situation där deras avvisnings- eller utvisningsbeslut inte kan verkställas på grund av praktiska skäl utanför deras egen kontroll.”

Utredningen beräknas avslutas 1 september 2017.

Läs mer om utredningen här och här.

Analys av begreppet solidaritet och möjligheterna till en solidarisk flyktingpolitik

I en ny analys utgiven av Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) diskuterar Eleni Karageorgiou artikel 80 i Funktionsfördaget och tittar närmre på på EU:s system för omfördelning av asylsökande, överenskommelsen mellan EU och Turkiet och revideringen av Dublinförordningen. Är en solidarisk flyktingpolitik verkligen möjlig och hur ska begreppet solidaritet definieras?

Läs Elenis bidrag här.