Utvalda

Forskningsmiljön Lund/Uppsala Migration Law Network (L/UMIN) är ett samarbete mellan Uppsala och Lunds juridiska fakulteter som syftar till att lyfta och utveckla migrationsrätten i Sverige. Forskningen inom miljön belyser både internationella och nationella aspekter av migrationsrätten. Såväl doktorand­projekt som postdok-projekt ingår, och ett antal seniora forskare är knutna till miljön. I forskningsmiljön ingår även olika seminarieserier och workshops där kunskapsutbyte mellan forskare och praktiker på området migrationsrätt är av central betydelse.

European UnionProjektet medfinansieras av Europeiska flyktingfonden.

Läs mera om projektet här.

Analys av begreppet solidaritet och möjligheterna till en solidarisk flyktingpolitik

I en ny analys utgiven av Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) diskuterar Eleni Karageorgiou artikel 80 i Funktionsfördaget och tittar närmre på på EU:s system för omfördelning av asylsökande, överenskommelsen mellan EU och Turkiet och revideringen av Dublinförordningen. Är en solidarisk flyktingpolitik verkligen möjlig och hur ska begreppet solidaritet definieras?

Läs Elenis bidrag här.

 

 

 

Thorburn Stern förordnad expert i utredning om lagliga vägar för asylsökande

Rebecca Thorburn Stern, docent i folkrätt, har av regeringen utsetts till expert i Utredningen om lagliga vägar för att söka asyl i EU.

I utredningen ska förutsättningarna för lagliga vägar in i EU analyseras, t.ex. kommer möjligheten att utfärda viseringar eller andra typer av av inresetillstånd för personer som har för avsikt att ansöka om asyl i EU att behandlas. Om det bedöms lämpligt ska utredaren föreslå hur ett sådant regelverk skulle kunna utformas med utgångspunkt i EU-rätten och övriga internationella åtaganden samt bedöma vilka ekonomiska och andra konsekvenser detta skulle kunna medföra. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2017.

Läs mer i kommittédirektivet.

Thorburn Stern och Wikström skriver bok om asylbedömningar

Rebecca Thorburn Stern och Hanna Wikström, forskare inom LUMIN-projektet, ger under sommaren 2016 ut boken Migrationsrätt. Skyddsbehov och trovärdighet – bedömning i asylärenden med Liber. Författarna behandlar bl. a. frågor om asylrättens rättsliga ramverk, bedömningar av trovärdighet och skyddsbehov samt icke-juridiska källors inverkan på asylrätten.

Den syriska flyktingkrisen samt solidaritet och ansvarsfördelning inom EU

En artikel av LUMIN-forskaren Eleni Karageorgiou har blivit publicerad i European Politics and Society. I artikeln, ‘Solidarity and sharing in the Common European Asylum System: the case of Syrian refugees’, diskuterar Karageorgiou på vilket sätt den syriska flyktingkrisen triggar frågor om solidaritet och ansvarsfördelning inom EU.

Artikeln är publicerad i European Politics and Society 2016, Volym 17, Häfte 2, på sidorna 196-214, DOI:10.1080/23745118.2016.1121007

Läs abstraktet på engelska här.